Zaslat do: Czech Republic
Zaslat do:
Czech Republic
Zvolte zemi, kam budete chtít vaši zásilku doručit.
CZ EN

logo nimco 200

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY   (dále jen:“VOP“)                                                                  

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost ROMVEL s.r.o. (dále jen „prodávající“), IČO 640 494 42, se sídlem společnosti: Milady Horákové 561/86a, Liberec VII-Horní Růžodol, PSČ 46007. Společnost Romvel s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku,  vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9693 a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

2. Kupující podáním své objednávky potvrzuje, že je s VOP seznámen, že s nimi výslovně souhlasí a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

3. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že prodávané zboží je určeno výhradně pro použití v domácnosti, popř. v zařízeních, sloužících k běžnému ubytování osob, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé nadměrnou zátěží používáním zboží na jiné účely, než je výše uvedeno. Prodávající také neodpovídá za vady, způsobené užíváním v rozporu s pokyny výrobce a podklady, které má kupující k dispozici na stránkách www.nimco.cz.

4. Ochrana autorských práv. V případě kopírování obrázků je nutné zajistit si souhlas osoby či firmy ROMVEL s.r.o., které náleží autorská práva. Další šíření a veřejná prezentace podléhá souhlasu autora!

 

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Internetová objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího (telefonicky nebo e-mailem). Od tohoto okamžiku vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti. Objednávka musí být řádně vyplněna s veškerými předepsanými údaji a náležitostmi, včetně místa doručení. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

2. Objednávka může být před jejím vyřízením stornována zasláním emailu na objednavky@nimco.cz nebo tel. na tel. čísle 485 107 441, mob. 773 66 99 55. Náklady spojené s internetovým připojením a náklady na telefonní hovory si hradí kupující sám.

3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje objednané zboží včetně ceny v elektronickém nákupním košíku, fakturační a dodací údaje, způsob doručení a  úhrady kupní ceny zboží. Před odesláním objednávky prodávajícímu je umožněno kupujícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Po této kontrole kupující odešle objednávku na prodávajícího. Uvedené údaje v objednávce prodávající považuje za správné.

 

III. DODÁNÍ

1. Prodávající si vyhrazuje právo nejpozději do 24 hod odstoupit od smlouvy v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena, dále při vyčerpání skladových zásob. Rovněž prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, pokud usoudí, že se jedná o objednávku sledující nepoctivý obchodní záměr, objednávku odporující dobrým mravům, dále v případě chyby v systému internetového obchodu. Pokud kupující provedl platbu předem bankovním převodem, bude na jeho účet nebo adresu celá částka vrácena.

2. Zboží, které je skladem, bude kupujícímu odesláno do 2 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky. Pokud kupující zvolí platbu bankovním převodem, bude mu zboží odeslané po připsání celé kupní ceny na bankovní účet f. Romvel s.r.o., vedený u České spořitelny. Bude-li kupující platit hotově při osobním odběru, vyčká na informace ohledně možnosti vyzvednutí zboží telefonicky nebo e-mailovou zprávou. 

3. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před lhůtou stanovenou v kupní smlouvě na základě oznámení termínu předčasného dodání kupujícímu.

IV. PŘEVZETÍ ZÁSILKY

1. Při převzetí zásilky je kupující povinen ještě za přítomnosti řidiče přepravní služby zkontrolovat nepoškozenost obalu zásilky. V případě zjištění poškození obalu zásilky je kupující povinen sepsat s řidičem přepravní společnosti protokol o poškození zásilky a zásilku nepřebrat! Kupující ještě téhož dne je povinen prodávajícímu sdělit tuto skutečnost. Prodávající následně zvolí odpovídající postup co nejrychlejšího řešení a vyvine veškeré úsilí k včasnému doručení nové zásilky.

2. Kontrolu kvality a kvantity dodaného zboží je kupující povinen provést s nejvyšší opatrností, aby nedošlo k poškození, či ztrátě zboží. Je nutné kontrolu učinit do 24 hod od převzetí zásilky. Případné nesrovnalosti kupující neprodleně hlásí prodávajícímu. V případě nedodržení postupu zde uvedeného nevzniká kupujícímu nárok z titulu vad zboží, vzniklých při přepravě, ať kvantitativních, či kvalitativních.

V. ZPŮSOBY DORUČENÍ

1. Osobní  odběr

Kupujícímu bude zboží předáno přímo na prodejně NIMCO, ul. Milady Horákové 561/86a,Liberec VII. Tento odběr je bez poplatku.

2. Zásilková služba

Zboží bude kupujícímu zasláno přepravní společností na uvedenou adresu kupujícího. Dostupné zboží je obvykle odesláno do 24 hod. Poštovné a balné v tomto případě činí: 95,- bez DPH (Česká republika).

V případě, že je na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zásilky.

V případě nákupu nad 699,- Kč s DPH je balné a poštovné ZDARMA.

UPOZORNĚNÍ:

Při přebírání balíku od přepravní společnosti je nutné zkontrolovat nepoškozenost obalu. Popř. učinit zápis o poškozené zásilce s řidičem! Tuto skutečnost okamžitě nahlásit prodávajícímu.

3. Vlastní způsob dopravy kupujícího- V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující plné riziko a případné další náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

VI. CENY

1. Ceny v internetovém obchodu www.nimco.cz jsou uváděné včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „cena“). Cena se vždy vztahuje k zobrazenému produktu a nezahrnuje dekorativní předměty. Ceny mohou být měněny bez předchozího upozornění.

2. V ceně není zahrnuta doprava zboží.

3. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Případné slevy z cen poskytované kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu, zveřejněnou omylem v důsledku chyby informačního systému. V takovém případě bude kupující informován o této skutečnosti.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zboží lze uhradit následovně:

a) Hotově- při osobním odběru na prodejně NIMCO, ul. Milady Horákové 561/86a,Liberec VII.

b) Dobírkou- při předání zásilky poštovním doručovatelem přepravní společnosti. Cena dobírky činí 30,- Kč bez DPH.[

c) Předem bankovním převodem- při potvrzení objednávky obdrží kupující e-mail s číslem účtu a variabilním symbolem. Zásilka bude kupujícímu odeslána ihned po připsání celé kupní ceny na bankovní účet f. Romvel s.r.o., vedený u České spořitelny.

2. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad-fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle společně se zásilkou nebo daňový doklad vystaví po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Práva z vadného plnění se řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytuje u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, není-li prodávajícím určena doba delší. Záruční doba běží dnem předání zboží kupujícímu nebo dnem prodeje konečnému uživateli.

2. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným ošetřením abrazivními čistícími prostředky, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením. Vadou zboží není obvyklý barevný rozdíl u materiálů, jako je dřevo nebo keramika. U zboží prodávaného za nižší cenu, neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla cena snížena.

3. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny u prodávaného zboží Romvel s.r.o., koupelnové značky NIMCO.

4. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, nemá-li vada zjevně původ v jednání kupujícího.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese místa podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace je považován den, kdy prodávající vadné zboží obdržel.

6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

IX. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. V případě uzavření kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující právo v souladu s §1829 násl. občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovémto případě kupující prodávajícího písemně kontaktuje s informací, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení finanční částky. Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od kupujícího obdržel vrátit, a to na své náklady.  Písemné odstoupení od smlouvy jde rovněž zaslat společně s vráceným zbožím na adresu prodávajícího. Romvel s.r.o., Milady Horákové 561/86a, 46001, Liberec VII.

2. Vrácené zboží nelze zaslat na dobírku, Prodávající si vyhrazuje právo, toto zboží nepřevzít. Vrácené zboží musí být neporušené a nepoškozené (včetně nepoškozeného původního obalu), tak jak jej kupující obdržel. Nesmí nést žádné známky používání. Kupující je povinen zboží zaslat neporušené v dalším vhodném obalu k přepravě tak, aby nedošlo přepravou k poškození zboží ani původního obalu. K zásilce musí být přiložen daňový doklad s číslem účtu, kam lze kupujícímu vrátit zaplacenou finanční částku.

3. Finanční částka bude vrácena do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Finanční částku (tj. částku na faktuře-kupní cena, doprava) je prodávající povinen vrátit teprve v okamžiku, kdy mu kupující prokáže vrácení zboží.

4. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, kterému byl společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že spolu s vráceným zbožím je kupující povinen vrátit i poskytnutý dárek.

5. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující.

6. V případě, že bude zboží poškozeno, může prodávající započítat vzniklou škodu dle §1837 násl. občanského zákoníku.

7. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, kdy zboží se již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje (tj. jméno, příjmení, adresa, IČO, DIČ, atd.) jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy s kupujícím, nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě.

2. Osobní údaje jsou poskytnuty kupujícím dobrovolně za účelem splnění objednávky. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky.

3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

 4. Kupující souhlasí se zasíláním nových informací a obchodních sdělení, které souvisí se zbožím prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

5. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly vkládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem f. ROMVEL  a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. 

 

 

logo nimco ps