Koupelnové doplňky NIMCO 0 položek / 0 Kč
POŠTOVNÉ ZDARMA
při objednávce nad 699 Kč


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen: “VOP“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost ROMVEL s.r.o. (dále jen „prodávající“), IČO 640 494 42, se sídlem společnosti: Milady Horákové 561/86a, Liberec VII-Horní Růžodol, PSČ 46007. Společnost Romvel s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9693 a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“). Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

1.2. Kupující podáním své objednávky potvrzuje, že je s VOP seznámen, že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

1.3. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že prodávané zboží je určeno výhradně pro použití v domácnosti, popř. v zařízeních, sloužících k běžnému ubytování osob, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé nadměrnou zátěží používáním zboží na jiné účely, než je výše uvedeno. Prodávající také neodpovídá za vady, způsobené užíváním v rozporu s pokyny výrobce a podklady, které má kupující k dispozici na stránkách www.nimco.cz.

1.4. Ochrana autorských práv. V případě kopírování obrázků je nutné zajistit si souhlas osoby či firmy ROMVEL s.r.o., které náleží autorská práva. Další šíření a veřejná prezentace podléhá souhlasu autora!

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Internetová objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy. Objednávka musí být řádně vyplněna s veškerými předepsanými údaji a náležitostmi, včetně místa doručení. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

2.2. Samotná kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího (telefonicky nebo e-mailem). Od tohoto okamžiku vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti.

2.3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.4. Objednávka může být před jejím vyřízením stornována zasláním emailu na objednavky@nimco.cz nebo tel. na tel. čísle 485 107 441, mob. 773 66 99 55.

2.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje objednané zboží, počet kusů a cenu v elektronickém nákupním košíku, fakturační a dodací údaje, způsob doručení a úhrady kupní ceny zboží. Před odesláním objednávky prodávajícímu je umožněno kupujícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Po této kontrole kliknutím na tlačítko „Odeslat“ kupující odešle závaznou objednávku na prodávajícího. Uvedené údaje v objednávce prodávající považuje za správné.

3. CENY

3.1. Ceny v internetovém obchodu www.nimco.cz jsou uváděné včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „cena“). Cena se vždy vztahuje k zobrazenému produktu a nezahrnuje dekorativní předměty. Ceny mohou být měněny bez předchozího upozornění.

3.2. V ceně za jednotlivé zboží nejsou zahrnuty náklady na poštovné a balné. Společně s cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Kupující si při vyplňování objednávkového formuláře vybere preferovaný způsob platby a dopravy

3.4. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Případné slevy z cen poskytované kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.5. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby informačního systému. V takovém případě bude kupující informován o této skutečnosti.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Zboží lze uhradit následovně:

a) Hotově / kartou – při osobním odběru na prodejně NIMCO, ul. Milady Horákové 561/86a, Liberec VII.

b) Kartou online – po vytvoření objednávky budete přesměrováni na webové rozhraní, kde můžete platit kartou, která má povolené platby na internetu. Přenos je šifrovaný a bezpečný.

b) Dobírkou – při předání zásilky poštovním doručovatelem přepravní společnosti. Cena dobírky činí 30,- Kč bez DPH.

c) Předem bankovním převodem – při potvrzení objednávky obdrží kupující e-mail s číslem účtu a variabilním symbolem. Zásilka bude kupujícímu odeslána ihned po připsání celé kupní ceny na bankovní účet f. Romvel s.r.o., vedený u České spořitelny pro Českou republiku, ČSOB pro ostatní země.

4.2. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad-fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle společně se zásilkou nebo daňový doklad vystaví po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ZPŮSOBY DORUČENÍ

5.1. Zboží lze doručit následovně:

a) Osobní odběr – Kupujícímu bude zboží předáno přímo na prodejně NIMCO, ul. Dr. Milady Horákové 561/86a, Liberec VII. Tento odběr je bez poplatku.

b) Zásilková služba – Zboží bude kupujícímu zasláno přepravní společností na uvedenou adresu kupujícího. Dostupné zboží je obvykle odesláno do 24 hod. Poštovné a balné v tomto případě činí: 95,- bez DPH (Česká republika).

V případě nákupu nad 699,- Kč s DPH je v rámci České republiky balné a poštovné ZDARMA.

c) Vlastní způsob dopravy kupujícího – V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující plné riziko a případné další náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6. DODÁNÍ

6.1. Zboží, které je skladem, bude kupujícímu odesláno do 2 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky. Pokud kupující zvolí platbu bankovním převodem, bude mu zboží odeslané po připsání celé kupní ceny na bankovní účet f. Romvel s.r.o., vedený u České spořitelny pro ČR, ČSOB pro ostatní země. Bude-li kupující platit hotově nebo kartou při osobním odběru, vyčká na informace ohledně možnosti vyzvednutí zboží telefonicky nebo e-mailovou zprávou. 

6.2. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před lhůtou stanovenou v kupní smlouvě na základě oznámení termínu předčasného dodání kupujícímu.

6.3. Aktuálně nabízené možnosti přepravy, dodání zboží, včetně přehledu cen dodání, kupující nalezne na https://www.nimco.cz nebo odstavci 5.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. PŘEVZETÍ ZÁSILKY

7.1. Při převzetí zásilky je kupující povinen ještě za přítomnosti řidiče přepravní služby zkontrolovat nepoškozenost obalu zásilky. V případě zjištění poškození obalu zásilky je kupující povinen sepsat s řidičem přepravní společnosti protokol o poškození zásilky a zásilku nepřebrat. Kupující ještě téhož dne je povinen prodávajícímu sdělit tuto skutečnost. Prodávající následně zvolí odpovídající postup co nejrychlejšího řešení a vyvine veškeré úsilí k včasnému doručení nové zásilky.

7.2. Kontrolu kvality a kvantity dodaného zboží je kupující povinen provést s nejvyšší opatrností, aby nedošlo k poškození, či ztrátě zboží. Je nutné kontrolu učinit do 24 hod od převzetí zásilky. Případné nesrovnalosti kupující neprodleně hlásí prodávajícímu. V případě nedodržení postupu zde uvedeného nevzniká kupujícímu nárok z titulu vad zboží, vzniklých při přepravě, ať kvantitativních, či kvalitativních.

8. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Práva z vadného plnění se řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytuje u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, není-li prodávajícím určena doba delší. V případě zakoupení zboží podnikatelem, tedy na IČ, lze uplatnit záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba běží dnem předání zboží kupujícímu nebo dnem prodeje konečnému uživateli.

8.2. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným ošetřením abrazivními čistícími prostředky, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením. Vadou zboží není obvyklý barevný rozdíl u materiálů, jako je dřevo nebo keramika. U zboží prodávaného za nižší cenu, neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla cena snížena.

8.3. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny u prodávaného zboží Romvel s.r.o., koupelnové značky NIMCO.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, nemá-li vada zjevně původ v jednání kupujícího.

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese místa podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace je považován den, kdy prodávající vadné zboží obdržel.

8.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

9. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

9.1. V případě uzavření kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující právo v souladu s §1829 násl. občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovémto případě kupující prodávajícího písemně kontaktuje s informací, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení finanční částky.

9.2. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel vrátit. Vrácené zboží nelze zaslat na dobírku, Prodávající si vyhrazuje právo, toto zboží nepřevzít. Písemné odstoupení od smlouvy jde rovněž zaslat společně s vráceným zbožím na adresu prodávajícího. Romvel s.r.o., Milady Horákové 561/86a, 46001, Liberec VII.

9.3. Zboží musí kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Vrácené zboží musí být čisté, neporušené a nepoškozené (včetně nepoškozeného původního obalu). Nesmí nést žádné známky používání. Kupující je povinen zboží zaslat neporušené v dalším vhodném obalu k přepravě tak, aby nedošlo přepravou k poškození zboží ani původního obalu. K zásilce musí být přiložen daňový doklad.

9.4 Finanční částka bude vrácena do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Finanční částku (tj. částku na faktuře-kupní cena) je prodávající povinen vrátit teprve v okamžiku, kdy mu kupující prokáže vrácení zboží.

9.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, kterému byl společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že spolu s vráceným zbožím je kupující povinen vrátit i poskytnutý dárek.

9.6. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující.

9.7. V případě, že bude zboží poškozeno, může prodávající započítat vzniklou škodu dle §1837 násl. občanského zákoníku, o čemž bude prodávající kupujícího informovat

9.8. Prodávající si vyhrazuje právo nejpozději do 24 hod odstoupit od smlouvy v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena, dále při vyčerpání skladových zásob. Rovněž prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, pokud usoudí, že se jedná o objednávku sledující nepoctivý obchodní záměr, objednávku odporující dobrým mravům, dále v případě chyby v systému internetového obchodu. Pokud kupující provedl platbu předem bankovním převodem, bude na jeho účet nebo adresu celá částka vrácena.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Prodávající se při zpracování osobních údajů zavazuje postupovat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., Zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. a Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy.

10.2. Prodávající se zavazuje vynaložit maximální úsilí pro zabezpečení veškerých osobních údajů.

10.3. Osobní údaje jsou poskytnuty kupujícím dobrovolně za účelem splnění objednávky. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky.

10.4. Kupující má podle zákona o ochraně osobních údajů právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u prodávajícího přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů

10.5. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly vkládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

11. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem f. ROMVEL  a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

12.2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. 

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1.       TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.   Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost ROMVEL, s.r.o., se sídlem: Dr. Milady Horákové 561/86a, Liberec 460 07, identifikační číslo: 64049442, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9693 (dále jen „správce“).

1.2.   Kontaktní údaje správce jsou následující; adresa pro doručování: Dr. Milady Horákové 561/86a, Liberec 460 07, adresa elektronické pošty: nimco@nimco.cz, telefon: 485 107 441.

1.3.   Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.      ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.   Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3.      ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.   Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

3.2.   Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4.      DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.   Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5.      DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.   Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. 

5.2.   Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6.      PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1.   Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2.   Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3.   Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

 

Registrace

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Přihlásit

CZ | EN
Země doručení (měna)
Nahoru